مجموعه کتابها و مقلات حسابداری

ماده 1) مقررات اين آيين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه حساب و سود و زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تقسيم مي نمايند.

تبصره – موديان در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري براساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه را بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه پيوست اظهارنامه به اداره امور مالياتي تسليم نمايند. فصل اول مشخصات دفاتر قانوني:

 

ماده 2) دفاتر قانوني مشمول اين آيين نامه عبارت است از كليه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء ، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودكار تحرير شده باشد.

تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پملب دفاتر در مراجع مذكور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود

. تبصره 2 - از پلمب خارج شدن يكي از دفاتر روزنامه يا كل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود، مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پملب مجدد دفتر مذكور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگري ثبت گردد.

تبصره 3 - ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات مالياتي مربوط ارسال نمايند.

 

ماده 3) موديان مشمول اين آيين نامه مكلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند، مگر اينكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه دراينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضاء، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آيين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت كنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است.

 

ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.

تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.

 

ماده 5) دفتر كل دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي كه تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه از آن امكان پذير باشد.

 

ماده 6) دفتر مشترك روزنامه و كل دفتري است كه داراي ستون هايي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري كه اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند.

 

ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هايي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد ، هزينه و دارايي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امكان پذير باشد. فصل دوم ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب:

 

ماده 8) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزاساختن هريك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حكم دفاتر معين است.

 

ماده 9) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هايي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر مي باشد.

 

ماده 10) مدارك حساب عبارت از مستنداتي است كه بيانگر وقوع يك يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد. فصل سوم نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني:

 

ماده 11) مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند بايد معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و موديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينة9 بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات اين آيين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الكترونيكي و كارت هاي حساب استفاده شود.

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

 

ماده 12) موديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط به اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكي به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارايي هاي قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكي به اسناد و مدارك است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارك مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي كه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد

 

. ماده 13) در مواردي كه دفاتر روزنامه و كل نگهداري مي شود، كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمدها و هزينه هاو خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاك بايد در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1 – تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اينگونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود. فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر ثبت تلقي نخواهد شد.

تبصره 2 – تاخير در تحرير عمليات در صورتي كه به منظور سواستفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

تبصره 3- در مواردي كه دفاتر موضوع اين آيين نامه توسط مقامات قضايي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مؤدي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء ، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

تبصره 4- تاخثر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديدالتأسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود.

 

ماده 14) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود

 

 

 

. ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند.

 

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره هاي 3 و4 ماده 13 اين آيين نامه در دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آيين نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

 

ماده 17) مؤدياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سرفصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند. علاوه بر اين منظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمنا مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند. فصل چهارم چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي

: ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يك كه از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند. تبصره – اشخاص ياد شده مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري كه از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند. ماده 19) مشمولين بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد كالا، هزينه استهلاك دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سود يا زيان) تهيه و تنظيم نمايند. تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي كالاي فروش نرفته در پايان سال ماي را جز اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند.

 

فصل پنجم موارد رد دفاتر ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آيين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد:

 

1- درصورتيكه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز. 3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده 4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كل زايد برحد مجاز مندرج در ماده 14 اين آيين نامه. 5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آيين نامه 6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آيين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غيراختياري بودن موضوع مورد تاييد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد. 7- عدم ارائه دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند. 8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آيين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند. 9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده. 10- عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس . 11- در صورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 14.13 و 17 آيين نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد (هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريقي ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد) 12- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آيين نامه براي اشخاص حقوقي و مشمولين بند الف ماده96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آيين نامه اقدام نشده باشد. 14- در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايند. ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در موارديكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد، مي توانند نظر خود را مبني بر قوبلي دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نمايند. اين آيين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/29-211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست يك ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد و مقررات آن از اول فرودين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد. در مورد سال مالي كه از 1/1/82 به بعد آغاز مي گردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آيين نامه قبلي مجري مي باشد.

 

ماده 147:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات اين فصل موسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون

ماده 148: هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است :

1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده

2- هرينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه بشرح زير : الف : حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما)

ب : مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار , بهره وري , پاداش , عيدي , اضافه كار , هزينه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد .

ج : هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان

د: حقوق بازنشستگي , وظيفه , پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط

هـ: وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .

و: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق بازنشستگي ووظيفه مزاياي پايان خدمت , خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي شود .

اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود .

3- كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاره اي باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف

4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتي كه اجاره اي باشد

5- مخارج سوخت , برق , روشنائي , آب و مخابرات و ارتباطات

6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي موسسه

7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق عوارض و ماليات هائي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي که موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداريها پرداخت مي گردد).

8- هزينه تحقيقاتي , آزمايشي و آموزشي , خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده و هزينه هاي بازاريابي , تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.

9- هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط براينكه :

اولا : وجود خسارت محقق باشد

ثانيا:موضوع و ميزان آن مشخص باشد .

ثالثا : طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده و يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد .

آئين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.

10- هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر

11- ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براينكه :

اولا: مربوط به فعاليت موسسه باشد .

دوما : احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد

ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لا وصول بودن آن محقق شود .

آئين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و داراي مي رسد .

12- زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است .

13- هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتي كه اجاري باشد .

14- هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه درصورتي كه ملكي باشد .

15- مخارج حمل و نقل

16- هزينه هاي اياب و ذهاب , پذيرائي و انبارداري

17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با انجام كار شده از قبيل حق العمل دلالي , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه هاي حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي , هزينه هاي نرم افزاري , طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز , ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق الزحمه بازرس قانوني

18- سود كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد .

19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا“ ظرف يك سال از بين مي رود .

20- مخارج تعمير و نگهداري ماشين الات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد .

21- هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد .

22- هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول

24- زيان حاصل از تا ثير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي

25- ضايعات متعارف توليد

26- ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختي قابل قبول كه به سال موردرسيدگي ارتباط دارد.

27- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق يابد .

28- هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر 5 %معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 84 اين قانون به ازاي هر نفر

تبصره 1- هزينه هاي ديگر كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهادسازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.

تبصره 2- مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 اين ماده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهدشد .

تبصره 3- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني , ذخاير موضوع بندهاي 1و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحيه هاي بعدي آن و دو مورد شركتها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 13/6/1370 تطبيق داده اند يا بدهند ذخيره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخير الذكر جز هزينه محسوب مي شود.

ماده 149: در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارائي وهزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود :

1- آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان ياساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است .

2- ماخذ استهلاك قيمت تمام شده دارائي مي باشد .

3- استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري , در اختيار موسسه قرار مي گيرد . درصورتي كه دارائي قابل استهلاك به استثناي فيلم هاي سينمائي وارده از خارج از كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جز بهره برداري محسوب نمي گردد .

4- هزينه هاي تاسيس از قبيل ثبت موسسه حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زايد بردرآمد (دوره قبل از بهره برداري و دوره بهره برداري ) جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است .

5- درصورتي كه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين الات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش )يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد .

تبصره : در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندكان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد .

ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است : الف: در مواردي که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون براي استهلاک نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغي که در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال مي گردد.

ب- در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال بور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد

تبصره 1- هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارائي محسوب مي شود .

تبصره 2- موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.

تبصره 3- موسسات مي توانند آن مقدار از دارائي هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي , جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است با دوبرابر نرخ يا نصف مذت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده 151 اين قانون حسب مورد مستهلک کنند .

تبصره 4- در اجاره هاي سرمايه اي دارائي هاي ثابت استهلاك پذيرنده نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود

 

ماده 151 جدول استهلاكات

 

شماره : 74876- 28/12/1381 موضوع: ماده 151 جدول استهلاكات

جدول استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيده است، جهت اجراي ابلاغ ميگردد:

عيسي شهسوار خجسته

 رئيس كل امور مالياتي كشور

         

                                                نرخ استهلاك 

 

 شرح داراييهاي قابل استهلاك  -   روش نزولي     روش مستقيم  

                                                                                                                         

                                                                                                                

گروه 1ـ صنايع مشترك و تجهيزات خدمت و پشتيباني:                                                                                                                                         

1ـ موتورهاي مولد نيرو و نيروگاه‌ها ـ توربين‌هاي آب، بخار، گاز و مولد بخار (تربوژنراتورها) 10%

2ـ كوره‌هاي بخار، ديگ‌هاي بخار و اجزاء و تجهيزات مربوطه ـ برج‌هاي خشك كننده و تصفيه آب و پمپ مخازن و سوخت و غيره  15 سال

3ـ موتورهاي مولد و ژنراتورها تا 750 دور دقيقه 12%

4ـ موتورهاي مولد ژنراتورها از 750 دور در دقيقه به بالا 20%

5ـ ترانسفورماتورها و تابلوهاي برق و ملحقات آن و كليد و كابل و هزينه مستقيم كابل‌كشي و پايه‌ها  12%

6ـ آسانسورها و پله‌هاي برقي، نوار نقاله‌هاي (مكانيكي، برقي، پنوماتيكي) و پل متحرك و ملحقات آن ماشين‌ها و وسائلي كه با باطري و هواي فشرده (پنوماتيك) و يا موتور كار مي‌كنند كمپرسورهاي ثابت ، متحرك و ماشين‌هاي مولد هوا.  15%

7ـ كليه ماشين‌آلات كارگاه‌هاي فلزكاري، تراشكاري و يدكي‌سازي (غير سري‌سازي)، كمكي و پشتيباني كليه تجهيزات كارگاه‌هاي كمكي و سرويس دهنده و پشتيباني 10%

8ـ كليه ماشين‌آلات كارگاه‌هاي ريختهگري و پرداخت و يدكي‌سازي (غير سري‌سازي) ، كمكي و  پشتيباني12%      

9ـ ماشين‌هاي ويژه نظافت كارخانجات و جاروب گردگير 4 سال

10ـ تجهيزات مخابراتي، تلكس و تلفن و بي‌سيم و غيره 10 سال

11ـ تجهيزات وسائل آزمايش و كنترل كيفي و كمي آزمايشگاهي  10%

12ـ تجهيزات آتش‌نشاني و سيستم اطفاء حريق  5 سال

13ـ سيستم آبرساني و فاضلاب كارخانه و تجهيزات تأسيسات حرارت مركزي و ايجاد سرما (برودتي) و تلمبه خانه‌هاي چاه‌هاي عميق و نيمه عميق با وسائل و مخازن مربوطه و چاه‌ها  12%

 

گروه 2 ـ صنايع فلزي :                 

1- انواع ماشين‌هاي پرس، پرس بر يك و سري‌سازي ويژه توليد انبوه و سري‌سازي و امثالهم ـ انواع ماشين‌هاي برش و قيچي (مكانيكي ، هيدروليكي و برقي) و سري‌سازي ويژه توليد انبوه و سري ـ انواع ماشين‌هاي ساخت ابزار و سري‌سازي ويژه توليد انبوه و سري. 8 سال

2ـ انواع ماشين‌هاي تراش اتوماتيك ان سي و سي ، ان ، سي و فرز اتوماتيك و سري‌سازي ويژه توليد انبوه و سري به اضافه ساير ماشين‌هاي ان ، سي براده برداري ـ انواع ماشين‌هاي تراش و فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دريل معمولي و كل ماشين‌هاي براده برداري كارهاي سري ـ انواع ماشين‌هاي فلز كاري از هر قبيل و آهنگري و قطعه سازي و قالب‌سازي ـ ماشين‌هاي چاقوسازي، تيغه‌سازي، تيغه تيزكني، تيغ‌سازي ،مته‌سازي، سوهان‌سازي، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تيغ صورت تراشي (توليد انبوه) 10 سال

3ـ وسائل و تجهيزات جوشكاري (جوش برق، كاربيت، جوش نقطه، ارگون و غيره) و لحيم كاري 4سال

4ـ كوره‌هاي دستي غير اتوماتيك ثابت و دوار نفتي و برقي و ذغالي براي مصارف محدود و گازي 5 سال

5ـ ماشين‌آلات قوطي‌سازي، بشكه‌سازي، چاپ فلزات و در بطري‌سازي ـ ماشين‌آلات لوله‌سازي،پروفيل‌سازي، سيم و تور سيمي و ساير مصنوعات فلزي (توليد انبوه) ـ ماشين‌آلات جيك و فيكسچر و قيد و بست و از اين قبيل  12%     

6ـ ماشين‌آلات توليد و تهيه يراق‌آلات ، چفت و دستگيره و مغزي و فنرهاي نگهدارنده و قفل درب و پنجره و از اين قبيل (توليد انبوه) ـ ماشين‌آلات ويژه ساخت طلاآلات و فلزات قيمتي و پرداخت آنها به طور سري سازي ـ ماشين‌آلات ويژه آب كاري و گالوانيزه كردن فلزات مانند آب گرم ، آب نيكل و لعاب و غيره ماشين‌آلات تهيه و توليد پودر و الكترو جوشكاري (توليد انبوه) ـ ماشين‌آلات ساخت و توليد ميز و صندلي و درب پنجره (سري سازي) ـ ماشين‌آلات ساخت تابلوهاي برق و ترانس هاي برق (سري سازي) ـ ماشين‌آلات توليد صندوق نسوز ـ ساير ماشين‌آلات و تجهيزات گروه صنايع فلزي از قبيل پايه‌هاي فلزي نيرو ، سقف‌هاي سوله ، اسكلت فلزي و آنهاييكه ذكر نشده كلاً .   10 سال       

7ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد ميخ و پرچ و پيچ و مهره اتوماتيك و معمولي براي توليد انبوه ـ ماشين‌آلات نوردكاري و ساخت ورق‌هاي فلزي و غلطك‌ها براي توليد انبوه 12 سال

8ـ ماشين‌آلات ريخته گري و قالب گيري (سري سازي) 8 سال

 

گروه سه ـ صنايع حمل و نقل :                    

1ـ صنايع توليد اتومبيل و خودرو، كاميون و خودروهاي سنگين، انواع موتور سيكلت،انواع دوچرخه و سه چرخه، قايق و كشتيهاي بدون موتور، كشتيهاي موتوردار با هر ظرفيت 10 سال

2ـ صنايع توليد كشتيهاي نفت كش و مشابه ـ هواپيما و هلي كوپتر ـ لوكوموتيو و قطارهاي هوايي ، زميني و زيرزميني و واگن 15 سال

 

گروه 4ـ وسايط نقليه :                   

1ـ انواع اتومبيل خودرو بنزيني و ديزلي ـ كاميون و كاميونت ديزلي تا 4 سيلندر و تا 5 تن ظرفيت 25%

2ـ وانت و باركش و تاكسي و كرايه بنزيني تا 4 سيلندر ـ وانت باركش و كرايه بنزيني از 4 سيلندر به بالا ـ كاميون و انواع باركش ديزلي از 4 سيلندر به بالا و تا 10 تن ظرفيت 30%         

3ـ كاميون و باركش و تريلر و دامپتراك ها با هر ظرفيت ـ انواع موتور سيكلت و دوچرخه و سه چرخه  35%    

4ـ لوكوموتيو و قطارهاي هوايي ، زميني و زيرزميني ـ شناورهاي بدون موتور (پارچ)           20%   

5ـ انواع هلي كوپتر و هواپيماهاي مسافري و باربري و سم پاشي ، نقشه برداري و امثال آن  25%       

6ـ انواع قايق هاي موتوري بنزيني تا 80 اسب  30%    

7ـ قايق هاي موتوري بنزيني از 80 اسب به بالا  25%  

8ـ انواع قايق و كرجي ديزلي با هر قدرت ـ كشتيهاي موتوردار با هر ظرفيت ـ كشتيهاي سردخانه‌دار و نفت‌كش 15%                                                                                                                                                                                                                          

گروه 5ـ ماشين‌آلات ساختماني و راه سازي                 

1ـ كليه ماشين‌آلات ساختماني، مكانيكي، هيدروليكي، الكتريكي، چرخ لاستيكي و يا زنجيري، هم چنين جراثقالها و ماشين‌هاي حفاري، كارخانه‌هاي تهيه بتن و سنگ شكن‌ها و ماشين‌ها پايه كوبي، دمپر، الواتور، ميگسر، ويبراتور و مشابه ـ ماشين‌آلات راه‌سازي (انواع بلدزرها، غلطك‌ها، فينشر، ماشين‌هاي تهيه آسفالت، فيلرها و شمع كوب و كمپاكتورها و غيره) ـ ماشين‌آلات مربوط به فرودگاه مانند ماشين‌هاي علامت گذار، ‌برف‌روب و خشك‌كن و يدك‌كش و پله‌هاي متحرك و كمپرسورها و جك‌هاي هيدروليكي و غيره ـ ماشين‌آلات مربوط به بندرسازي (ماشين‌هاي بتون‌ريزي زير آب، لوازم غواصي، اسكله‌هاي موقت و غيره) ـ ماشين‌آلات مربوط به سد سازي (ماشين حفر كانال و … ) ـ كليه ماشين‌آلات شهرسازي و ابنيه‌سازي (اعم از ماشين بلوك‌زني، لولهگذار، ماشين‌هاي جذب كننده، جوش‌زني لوله‌ها و ساير ماشين‌هاي مشابه ديگر .)  25%

           

گروه 6ـ لوازم و تجهيزات و ابزار كار :                     

1ـ كليه ابزار و لوازم كار از قبيل آچار، چكش، بيل و كلنگ، مته برقي، فورگون، دستكش و ماسك سطل و ساير وسايل از اين قبيل (تمام به حساب هزينه بهره برداري و مصرفي به هزينه گرفته مي‌شود)  100%

           

گروه 7ـ ماشين‌آلات معدن :             

1ـ دستگاه‌هاي شستشو و پر عيار كردن سنگ معدن ـ ريل، واگن، لكوموتيو و لوله‌هاي آهن ـ وسايل حفاري و استخراج معدن مانند سونداژ ، بيل‌هاي مكانيكي و تراكتور، بارگن، انواع كمپرسورها،دريل ها، انواع اسكاواتور، سنگ شكن، آسياب و مخازن فلزي و تجهيزات مربوطه . 5 سال

2ـ وسايل جلوگيري از ريزش سقف معادن از قبيل تيرهاي بتوني، تيرهاي آهن، سيستم جك‌هاي هيدروليكي كه در معادن ذغال سنگ به كار مي‌رود. 2 سال

تبصره 1ـ هزينه‌هاي اكتشاف و تهيه و هم چنين هزينه‌هاي ضروري راه سازي طبق اسناد مثبته به شرح زير قابل استهلاك مي‌باشد:

الف ـ هزينه‌هاي اكتشافي و تداركات مقدماتي تا تاريخ شروع به بهره‌برداري معدن براي هر سال از تاريخ شروع بهره برداري به نسبت مقدار استخراج هر سال با مقدار سهميه معينه از طرف وزارت معادن و فلزات براي همان سال ظرف مدت هشت سال استهلاك پذير است به شرط آنكه ميزان استهلاك ساليانه كمتر از يك هشتم كل هزينه‌هاي مزبور نباشد.

ب ـ هزينه‌هاي مربوط به راه سازي و ايجاد تونل‌ها و چاه‌هاي اصلي به منظور بهره برداري از تاريخ بهره برداري به نسبت ذخيره معدن تقسيم و به ميزاني كه به هر تن تعلق ميگيرد قابل استهلاك مي‌باشد (تشخيص ميزان ذخيره معدن با اداره كل معادن است)

ج ـ هر گاه بهره بردار ضمن عمليات بهره برداري به ماده معدني جديدي برخورد نموده و در نتيجه ميزان ذخيره نوعاً و يا كلاً از مقدار پيش‌بيني شده ابتدايي تجاوز نمود استهلاك ميزان مستهلك شده از هزينه‌هاي مذكور در بند (ب) به نسبت مجموع ذخاير موجود محاسبه خواهد گرديد (تعيين مقدار ذخيره جديد با اداره كل معادن مي‌باشد)

د ـ چنانچه حق امتياز بهره برداري معدن واگذار شود و يا از طرف صاحب امتياز به شركت گذارده شود و يا صاحب امتيازان را به عنوان سهم‌الشركه خود به شركت ديگري انتقال دهد مبلغ پرداختي به واگذارنده و يا مبلغي كه به عنوان سرمايه صاحب امتياز از اين بابت در شركت گذارده شده قابل استهلاك محسوب و به ميزان ذخيره معدن تقسيم و مستهلك ميگردد.معادني كه در حال بهره برداري واگذار شود واگذارنده مكلف است گواهي لازم داير به مقدار ذخيره موجود در معدن از اداره كل معادن دريافت وبه خريدار تسليم نمايد كه ماخذ محاسبه استهلاك قرار داده شود.              

هـ ـ ماشين‌آلات و لوازم و اثاثيه و ابزار و غيره كه از طرف بهره بردار معدن انتقال داده شود استهلاك آنها از طرف بهره بردار جديد به ميزان بهاي باقيمانده مستهلك نشده و براساس مقررات اين ماده قابل استهلاك خواهد بود.

تبصره 2ـ در مورد ماشين‌آلات و تجهيزات شركت‌هايي كه براي استخراج معدن تشكيل شده يا مي‌شوند (به استثناي ابزار و ادوات كار قابل استهلاك در سال استفاده و اتومبيل اعم از باري و سواري و اتوبوس و موتور سيكلت و دوچرخه و هم چنين هزينه‌هاي قابل استهلاك مانند هزينه‌هاي اكتشاف و تهيه و ساير هزينه‌هاي ضروري براي اكتشاف و تدارك مقدماتي موضوع تبصره يك گروه 7 صنايع اين جدول كه به هر حال در اين قبيل موارد از لحاظ ميزان استهلاك تابع مقررات جدول مزبور خواهد بود به تربيب زير عمل مي شود :

الف ـ ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه براي تغليظ و ذوب و تصفيه مواد معدني مورد استفاده قرار ميگيرند به جاي نرخ‌هاي مقرر در جدول استهلاكات كلاً در مدت ده سال از تاريخ بهره برداري مستهلك خواهند شد.

ب ـ ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه براي اكتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار ميگيرند و هم چنين كاميون‌هاي مخصوص حمل مواد معدني كه منحصراً براي حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار ميگيرند و معمولاً در جاده‌هاي عمومي مورد استفاده قرار نميگيرند به جاي نرخ‌هاي مقرر در جدول استهلاكات كلاً در مدت پنج سال از تاريخ بهره برداري مستهلك خواهند شد مفاد بندهاي الف و ب اين تبصره شامل ماشين‌آلات و تجهيزات مزبور كه پس از اولين سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجديد يا اضافه مي‌شود نخواهد بود و در مورد ماشين‌آلات تجديد يا اضافه شده پس از تاريخ مذكور صرفاً براساس اين جدول عمل خواهد شد.

 

گروه 8ـ ساختمانها و راهها :

1ـ كليه سالنهاي كارگاهها و كارخانجات توليد و نصب ماشين‌آلات  10%

2ـ سالن كارگاه‌هاي كمكي، انبارها، دفتر كارگاهها، منازل سازماني و مسكوني كاركنان در محل كارخانجات و تاسيسات ساختمانهاي مسكوني، منازل و ساختمانهاي مسكوني در محل معادن و كارگاههاي مربوط. 8%

3- ساير ساختمانها  7%

4ـ زيرسازي خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه‌ها، گالري‌ها، آبروها، پلهاي بتوني، ‌طاق سنگي، فلزي و تونلها  18%

5ـ روسازي خطوط راه آهن شامل : انواع ريلها، تراورس چوبي، بتوني و فلزي، بالاست، سوزنهاي برقي و دستي، ادوات و اتصالات ريل  15%

6- راه آسفالته اختصاصي  10 سال

7ـ راه شوسه اختصاصي 7 سال

 

 

گروه 9ـ صنايع نساجي و پوشاك :    

1ـ ماشين‌آلات توليدي و مقدماتي ريسندگي و بافندگي، پرداخت، سفيد گردن منسوجات، رنگرزي و چاپ و تكميل، بسته بندي، پيله كشي، جوراب و پوشاك زير (از الياف طبيعي و مصنوعي) ، برودري دوزي و دوخت، تهيه طناب و نخ (الياف طبيعي و مصنوعي) و قيطان بافي وتوربافي، توليد لباس و كرست و چتر و كلاه، ماشين‌آلات تهيه محصولات نمدي 8 سال

 

گروه 10ـ صنايع پلاستيك :            

1- ماشين‌آلات و تجهيزات پلاستيك سازي و بسته‌بندي، ‌مشمع، ورق پلاستيك و ساير مصنوعات پلاستيكي ـ ماشين‌آلات ساخت نوار كاست و صفحه گرامافون و مشابه ـ توليد لوله و اتصالات پلاستيكي و پي ،وي، سي و مشابه ـ توليد كيسه و لفاف و نخ نايلوني و پلاستيكي ـ توليد لوله، مشمع قيراندود و غيره  10 سال

2ـ انواع غلطك براي ساخت پلاستيك  5 سال

3ـ هزينه قالب‌ها از تاريخ شروع در حساب هزينه بهره برداري پذيرفته ميشود.100%

 

گروه 11ـ صنايع دارويي و بهداشتي و پزشكي :           

1ـ ماشين‌آلات توليدي داروسازي و بسته‌بندي آن، وسايل آرايشي، عطر و ادوكلن و گلات و دودورانت و ساير محصولات آرايشي زنانه مانند سشوار و مشابه. 10 سال

2ـ ماشين‌آلات صابون‌سازي و بسته‌بندي آن، ساخت خميردندان و خمير دندانسازي و مسواك و برس و مشابه ، توليد باندهاي طبي و پنبه هيدروفيل و وسايل ضدعفوني، تهيه و توليد گليسيرين، پودرهاي ظرفشويي، رختشويي، پاك كننده، ماشين‌آلات و تجهيزات تهيه سموم دفع آفات خانگي و كشاورزي و مشابه.  8 سال

3ـ وسايل اطاق عمل و جراحي و ابزار و تجهيزات بيمارستاني (وسايل دندانپزشكي و پيراپزشكي و آزمايشگاهي و راديولوژي و راديوتراپي و فيزيوتراپي و بيهوشي و امثالهم) 10 سال

4ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد وسايل اطاق عمل و جراحي و ابزار و تجهيزات بيمارستاني (وسايل دندانپزشكي و پيراپزشكي و آزمايشگاهي و راديولوژي و بيهوشي و امثالهم) 10%

 

گروه 12ـ صنايع روغن نباتي و تصفيه روغن :           

1ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد روغن نباتي كلاً ـ ماشين‌آلات و تجهيزات روغن كشي شامل (سيلوها، پاك كننده‌ها، ليترگيري، خوردكن، جداكننده، آسياب‌ها، پرس و صافي‌ها) ـ تصفيه روغن شامل (سانتريفوژ، بي‌رنگ كننده‌ها، توليد هيدروژن، صافي‌ها، بي‌بو كننده‌ها، بسته‌بندي، اندازهگيري و مخازن)  10 سال

 

گروه 13ـ صنايع چوب و تكثير و گراور:       

1ـ ماشينهاي چاپ و چاپخانه شامل دستگاههاي (مركب سازي، برش، چاپ معمولي، چاپ افست، چاپ پلاستيك و شيشه و صحافي) و ماشين‌هاي حروف سازي و تهيه كليشه و گراور  10%

2- ماشين‌هاي پلي‌كپي، فتوكپي، تكثير، اوزاليد،‌زيراكس و مشابه 5 سال

3ـ حروف چاپخانه و كليشه و گراور در سال استفاده در حساب هزينه بهره برداري پذيرفته ميشود.100 %

 

گروه 14ـ صنايع قند و شكر:           

1ـ ماشين‌آلات توليدي شكر و قند از چغندرقند و نيشكر ـ تصفيه شكر و تهيه قند حبه و كله، آپارات‌ها و مخازن شربت          15 سال

 

گروه 15ـ صنايع مصالح ساختماني:  

1ـ ماشين‌آلات توليد و تهيه: انواع كاشي و سراميك و لعاب و رنگ مربوطه، انواع مختلف آجر و سفال و پوكه، شن و ماسه و دانه بندي آنها، بتون و آسفالت، سنگبري و سنگ كوبي و صيقل زني و موزائيك سازي و سنگفرش و بلوك و جدول، گچ و آهك، گچ‌هاي پيش ساخته، لوله و ورق سيماني نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، خانه‌هاي پيش ساخته و سيپوركس، انواع تيرچه بلوك و سقف بلوك، انواع لوازم بهداشتي و آب و فاضلاب ساختمان و تجهيزات و قالب‌هاي مربوطه و ساير مصالح ساختماني 10 سال

 

گروه 16ـ صنايع شيشه:     

1ـ ماشين‌آلات توليد: انواع شيشه‌هاي بطري، نشكن، ساختماني، مشجر و تراش شيشه و موارد مشابه 10 سال

2ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد: انواع چيني و بلور و آيينه، كوره ذوب مواد و بوته، انواع مصنوعات شيشه‌اي از قبيل حباب‌ها، آمپول‌ها، پشم‌شيشه و ساير موارد مشابه 8 سال

3ـ قالب‌ها و ظروف و غلطك‌هاي مربوط به اين صنعت و آجرنسوز مورد مصرف كوره از تاريخ شروع استفاده در حساب هزينه منظور گردد. 100%

 

گروه 17ـ صنايع سيمان:    

1ـ ماشين‌آلات و تجهيزات توليد و تهيه انواع سيمان معمولي و رنگي و مخصوص و وسايل بسته‌بندي، سنگ شكن و آسياب‌ها كوره‌ها و فيلترها و مخلوط كن‌ها و ساير موارد مشابه 10 سال

2ـ كليه قالب‌هاي مربوط به صنايع ساختماني و سيمان از تاريخ شروع استفاده در حساب هزينه بهره برداري منظور خواهد شد. 100%

 

گروه 18ـ صنايع غذايي و خواركي و نوشابه سازي:

1ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد: شير و لبنيات پاستوريزه، بستني، آدامس، آب نبات، شكلات، تافي و غيره و انواع سوسيس و كالباس، برنج‌كوبي، الكل صنعتي و تجارتي، انواع نوشابه‌هاي غير الكلي و آب معدني و مشابه  10 سال

2ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد : انواع نان، بيسكويت، شيريني، قند، نبات و غيره و كارخانجات كنسرو، كمپوت، آب ميوه، آرد بكينگ پاور، ‌خشكبار و مشابه انواع ماكاروني و رشته، نشاسته و گلوگز، چاي و بسته بندي آن، خمير مايه نان و صنايع تخميري، شير خشك و غذاي كودك و مواد پروتئيني، سركه و مواد مشابه ديگر 8 سال

3ـ سنگ آسياب در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي شود. 100%

 

گروه 19ـ صنايع شيميايي:

1ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد: مواد اسيدي و بازي و سود و كربنات و بي كربنات دو سود، مواد شيميايي حلال و رزين‌ها ، كودهاي شيميايي، اوره، سوپر فسفات، پتاس، آمونياك و كليه موارد مشابه 6 سال

2ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد: گازهاي اكسيژن، هيدروژن، هليوم و تجهيزات حمل و نقل و تخليه و پركردن آنها و مخازن و كپسولها، واكس‌ورني، بتونه و شمع، مواد اوليه پلاستيك، مواد شيميايي از منابع آلي و كليه موارد مشابه 8 سال

3ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد: روغن هاي معدني، روغن‌هاي موتور و روغن‌هاي مخصوص و تصفيه خانه‌هاي مربوط و ساير موارد مشابه 15 سال

4ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد: الياف و نخهاي مصنوعي به طور كلي ، رنگ و روغن جلا و روغن‌هاي صنعتي لاك الكل، مواد شيميايي از منابع معدني و كليه موارد مشابه 10 سال

 

گروه 20ـ صنايع نفت و پتروشيمي:

 1ـ كليه ماشين‌آلات و تجهيزات : اكتشاف و حفر چاه‌هاي نفت زميني و دريايي و فلات قاره، توليد و پالايش نفت و مشتقات آن، توليد مواد پتروشيمي، توليد انواع قيرامولسيونه، ايستگاه‌ها و پمپخانه‌هاي تقويتي فشار و كليه موارد مشابه مرتبط با صنايع نفت و پتروشيمي 10 سال

 

گروه 21ـ صنايع سلولزي و چوبي:   

1ـ كليه ماشين‌آلات تهيه و توليد: كارتون و جعبه مقوايي، دستمال كاغذي و تيشو و كاغذ ديواري و تزئيني، ليوان كاغذي و مقوايي و كاغذهاي پارافيني، پاكت و كاغذ بري كليه موارد مشابه 12 سال

2ـ كليه ماشين‌آلات تهيه و توليد: كاغذ سمباده و ساير كاغذهاي صنعتي  8 سال

3ـ كليه ماشين‌آلات تهيه و توليد: چوب و چوب بري و خرده چوب ، نجاري (اره، فرز، رنده و…) تخته چند لا، فيبر، نئوپان، اشباع چوب و روكش و … ، قالب كفش و مدل سازي، پاركت چوبي، مبل و صندلي و نيمكت و قفسه، فرميكا، كبريت سازي و مواد محترقه آتش بازي و موارد مشابه مرتبط با صنايع چوبي 10 سال

4ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد وسايل و ماشين‌آلاتي كه در اين صنعت به كار مي‌رود 10 سال

 

گروه 22ـ صنايع كاغذ و خمير كاغذ: 

1ـ ماشين‌آلات توليد و ساخت: خمير كاغذ به روشهاي مختلف، كاغذ مقوا از هر نوع و كاغذ اسكناس و موارد مشابه 10 سال

 

گروه 23ـ صنايع برق و الكترونيك:

1ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد : كليه وسايل صوتي و تصويري الكترونيكي (تلويزيون، راديو، ضبط و … ) و كليه ماشين‌هاي محاسباتي الكترونيكي و دستگاه‌هاي منتاژ و ساير موارد مشابه 10 سال

2ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد : انواع لامپ‌ها و چراغهاي راهنمايي و علايم خبري، انواع سيم‌ها و كابلهاي برق فشار قوي و ضعيف و از هر نوع فلز و آلياژ براي مصارف مختلف، انواع كليد و پريز و سرپيچ و مقره و لوله برگمن، لوازم اندازه گيري برق و الكترونيك، انواع ترانس‌ها و ساير لوازم برقي و الكترونيكي، باطري خشك و تر و زغالهاي صنعتي 8 سال

 

گروه 24ـ صنايع لوازم خانگي:

1ـ ماشين‌آلات توليد : انواع اجاق گاز و بخاري، انواع شوفاژ و مشعل و رادياتور و تجهيزات حرارت مركزي، انواع آبگرمكن، انواع كولر، فن‌كويل، تهويه مطبوع، چيلر و تجهيزات تبريد، انواع يخچال و فريزر و ماشين لباسشوئي، انواع پنكه، بخاري، جاروبرقي، پلوپز، كباب پز، آرامپز، انواع ساعت ديواري، سماور، لوستر، چراغ خوراك پزي، انواع آبميوه گيري، چرخ گوشت، مخلوط كن‌ها، قهوه سازها، انواع فلاسكها، يخ‌سازي و سردخانه‌ها، سالنهاي سردكننده و نگهداري مواد غذايي و سبزيجات و مواد خوراكي و ساير لوازم خانگي _ 10 سال

2ـ ماشين‌آلات توليد و تهيه : انواع چراغها و توري چراغ و موارد مشابه  8 سال

 

گروه 25ـ صنايع لاستيك:   

1ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد : انواع تاير و تيوب وسايل تخليه، انواع روكش لاستيك، انواع فوم و رابر (تشك لاستيكي)، انواع فرشهاي لاستيكي و تسمه پروانه‌ها، انواع لوازم ورزشي لاستيكي، انواع كف و پاشنه لاستيكي و ساير توليدات لاستيكي  10 سال

2ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد : انواع ريخته گري‌هاي لاستيك براي مصارف صنعتي (لاستيك‌هاي ضد حرارت، ضدآب، ضد الكتريسيته، ضد ضربه و موارد مشابه) و قالب‌هاي آن. 5 سال

 

گروه 26ـ صنايع چرم و كفش:         

1ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد‍: چرم و پوست،‌آماده كردن روده، سالامبور، مصنوعات چرمي، بند كفش و پارچه آستري كفش، انواع كفش چرمي و لاستيكي و سوپر فلكس، انواع پوتين و چكمه، انواع كفش ترلون و پارچه‌اي، ورزشي و كتاني و پلاستيكي، انواع دمپايي پلاستيكي، انواع زيره كفش و صندل و ساير موارد مشابه، قطعات يدكي ماشين‌آلات كارخانجات كفش سازي 10 سال

 

گروه 27ـ صنايع مخابرات 

1ـ ماشين‌آلات توليد: انواع تلفن و وسايل ارتباطي، رله ها، بردها، تجهيزات پستي، كليه تجهيزات و وسايل مخابراتي، بي سيم ، دكلهاي محمل، پايه‌ها و ساير موارد مرتبط با صنعت مخابرات         8 سال

 

گروه 28ـ صنايع فولاد سازي و ذوب فلزات:   

1ـ ماشين‌آلات و تجهيزات توليد و ريخته گري :چدن و صنايع جنبي و كوره‌هاي بلند، فولادريزي مداوم و متناوب، مواد اوليه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تير آهن و تسمه و نبشي، سپري آرماتور و ساير محصولات نورد و فولادي ساختماني، ورق آهن و فولادهاي صنعتي، فولادهاي ضد زنگ و مخصوص و ساير موارد مشابه 8%

2ـ ماشين‌آلات و تجهيرات توليد و ريخته گري: آلومينيوم، مس و سرب و روي، ساير فلزات رنگين و نورد و تهيه محصولات 15%

3ـ ماشين‌آلات و تجهيزات نورد: آلومينيوم و مس و سرب و روي و توليد محصولات آنها 10%

4ـ ماشين‌آلات و كوره و دستگاه تقطير زغال سنگ و كك سازي 10 سال

5ـ كليه قالبهاي ريختهگري و فلز كاري محصولات فوق و آجرهاي نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف كوره‌ها، در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي‌شود. 100%

 

گروه 29ـ صنايع آبرساني و تصفيه آب و فاضلاب:       

1ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد: پمپ‌ها و توربينهاي آبي و موتور پمپ‌ها و متعلقات مربوطه، تجهيزات تهيه آب صنعتي و سختي گيرها و يونيزاسيون آب و تصفيه آب موارد مشابه 10 سال

2ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد : تجهيزات آبرساني و اتصالات شبكه‌ها و وسايل انتقال آب، تصفيه فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه 15 سال

3ـ ماشين‌آلات و تجهيزات: تصفيه فاضلاب‌ها، شيرين كردن آب دريا و صنايع جنبي 10%

 

گروه 30ـ صنايع كشاورزي، دامداري و مرغداري:       

1ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد وسايل و تجهيزات كشاورزي: از قبيل خيش، بذرپاش، كودپاش، ديسك، خرمن كوب، لولر، وجين كن، علف چين، پيلر، سم پاش و ساير وسايل مشابه 10 سال

2ـ ماشين‌آلات و لوازم: سمپاشي و دفع آفات كشاورزي و دامي، دوشيدن شير و دامداري و كشتارگاه ها و تلقيح مصنوعي، جوجه‌كشي (انواع مختلف)، پرورش جوجه و مرغ، انواع تراكتور، خيش، بذر پاش، كودپاش، ديسك، خرمن كوب، ماله، وجين كن، كمباين، سمپاش و لوازم دفع آفات نباتي و دامي، علف چين‌ها و ساير وسايل و لوازم مشابه 30%

3ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد: خوارك دام و طيور و سيلو كردن خوراك دام و مواد كنسانتره و آرد ماهي و صنايع دخانيات و تجهيزات تهيه توتون و تنباكو، ماشين پرورش وتكثير ماهي و موارد مشابه 8 سال

4ـ ماشين‌آلات: پنبه پاك كني و عدل بندي و خشك كن، توليد قطعات يدكي كليه ماشين‌آلات و و سايل مرتبط با صنايع اين گروه 10 سال

 

گروه 31ـ صنايع تراكتور سازي و كمباين:     

صنايع و كارخانجات توليد: انواع تراكتور زنجيري و لاستيكي با قدرت‌هاي متفاوت، انواع كمباين براي غلات، گياهان ريشه‌اي، چغندرقند، نيشكر و پنبه دانه‌هاي روغني و غيره، زيجير تراكتور و تانك‌ها و قطعات يدكي مرتبط با صنايع اين گروه 10 سال

 

گروه 32ـ صنايع ماشين سازي:

1ـ ماشين‌آلات و كارخنجات توليد: كمپرسور هواي فشرده، الكترو موتور و الكترو پمپ، موتورهاي بنزيني و ديزلي، پمپ‌هاي سانريفورژ و غيره، توبين‌هاي برق و بخار آب، بلبرينگ و رول برينگ، انواع پمپ‌هاي هيدروليك، تجهيزات ريختهگري و قالب گيري، ماشين‌آلات كارخانجات صنعتي و ساير موارد مشابه 10 سال

گروه 33ـ صنايع سينمايي و فيلم برداري:       

1ـ ماشين‌آلات و دستگاه ها: سينمايي و فيلم برداري، ساخت دستگاه هاي فيلم برداري و سينمايي، چاپ و ظهور فيلم و دوبلاژ، نمايش فيلم و آپارات ها و موارد مشابه 10 سال

2ـ دوربين هاي فلكي و تجهيزات مربوط به ستاره شناسي و نجوم و غيره 15 سال

3ـ بهاي امتياز فيلم هاي وارده اعم از حق نمايش و بهاي كپي:

الف ـ چنانچه مدت قرارداد نمايش فيلم يكسال باشد 100%

ب ـ چنانچه مدت قرارداد بيش از يكسال باشد 70%

ج ـ چنانچه در قرارداد مدت تعيين نشده باشد حداكثر 4سال

تبصره ـ استهلاك بهاي فيلم از روزي كه نمايش داده مي شود به نحو مذكور بند 3 در حساب هزينه پذيرفته خواهد شد (اولين نمايش فيلم مبداء سال استهلاك محسوب خواهد شد)           

 

گروه 34ـ صنايع اتمي و نيروگاه هاي اتمي:

1ـ ماشين‌آلات: توليد تجهيزات اتمي  5 سال

2ـ ماشين‌آلات: توليد كارخانجات آب سنگين و تجهيزات نيروگاه هاي هسته اي 5%

3ـ تجهيزات و وسايل نگهداري فضولات هسته اي  10%

 

گروه 35ـ صنايع رنگ و چسب :     

ماشين آلات تهيه : انواع رنگهاي ساختماني و صنعتي ، انواع چسب و صمغ (مخصوص و صنعتي) و غيره 10 سال

گروه 36ـ صنايع متفرقه :     

1ـ ماشين‌آلات زيپ سازي10 سال

2ـ ماشين‌آلات قاليشويي و لباسشويي و مشابه 8 سال

3ـ تجهيزات: سرويس و رنگ كردن اتومبيل، بالانس چرخ و تيون آپ و ساير موارد مربوط به تعميركاري اتومبيل و خودرو 8 سال

4ـ ماشين‌آلات تهيه و توليد: مداد، خودكار، قلم و خودنويس و فندك و موارد مشابه 10 سال

5ـ ماشين‌آلات و وسايل: پاركهاي تفريحي اعم از برقي، پتوماتيكي، روغني و الكتريكي و غيره مانند: چرخ و فلك، آكروجت، ترن هوايي، ماشين هاي برقي و غيره و تأسيسات تله كابين و تله اسكي و موارد مشابه 10 سال

6ـ ماشين‌آلات و تجهيزات ساير صنايع متفرقه: 8 سال

7ـ ساير ادوات و ابزار مختلف كه در اين جدول پيش بيني نشده  4 سال

 

گروه 37ـ ساير اموال و اثاثيه:         

1ـ اموال و اثاثيه اداري و ماشين‌آلات دفتري از قبيل : تحرير، تايپ، كپي، حساب، فاكس          10 سال

2ـ سخت افزار سيستم هاي رايانه اي و موارد مشابه 10 سال

3ـ سخت افزار رايانه اي شخصي   3 سال

4ـ اموال و اثاثيه: هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستورانها و سينما و تئاتر و موسسات تعليم و تربيت و موارد مشابه 5 سال

 

گروه 38ـ حقوق مالي:       

1ـ امتيازات و بهاي خريد فرمول و علايم تجاري و صنعتي و غيره

الف ـ براي توليد مقدار معيني باشد به نسبت توليد هر سال

ب ـ قرارداد براي مدت معيني منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

ج ـ مبلغ مشخصي براي هر سال باشد در همان سال قابل استهلاك است

د ـ در ساير شرايط 2 سال

2ـ حق التأليف ،‌حق التصنيف و ساير حقوق خريداري انحصاري 4 سال

 

گروه 39ـ دارائيهاي صنعت آب و برق :         

الف : صنعت آب: 

1ـ ساختمانهاي بتني تأسيسات بهسازي، پمپاژ، تصفيه و نيروگاه آب و ساختمانهاي بتني مسكوني و اداري مربوطه 30 سال

2ـ ساختمانهاي اسكلت فلزي تأسيسات بهسازي، پمپاژ، تصفيه و نيروگاه آب و ساختمانهاي اسكلت فلزي و اداري مربوطه 20 سال

3ـ ساختمانهاي آجري تأسيسات بهسازي، پمپاژ، تصفيه و نيروگاه آب و ساختمانهاي آجري مسكوني و اداري مربوطه        10 سال

4ـ مخازن بتني ذخيره آب، لوله ها و كانال هاي آبرساني بتنيي  30 سال

5ـ مخازن هوايي (فلزي) ذخيره آب، لوله هاي آبرساني چدني، تجهيزات تصفيه خانه ها و لوازم انبارها   15 سال

6ـ سدها: رقم قطعي عمر مفيد اقتصادي هر سدي بنا بر نوع سد و ميزان رسوبات آن توسط مقاطه كار مهندس مشاور، كارشناش وزارت نيرو و كارشناس سازمان آب مربوطه تعيين خواهد شد. 35 ـ 100  سال

7ـ تأسيسات سدها، تجهيزات مكانيكي و برق سدها 35 سال

8ـ مخازن سدها و راههاي آبي 75 سال

9ـ تونلها 50 سال

10ـ قنوات، تجهيزات دستگاه ديگ بخار،‌لوله هاي آبرساني فولادي و دوكنيل، لوله ها و شيرهاي اصلي آتش نشاني و عمومي 25 سال

11ـ چاه هاي تأمين آب، تأسيسات مربوطه 8 سال

12ـ ساختمان تأسيسات نيروگاه، ساير تأسيسات و تجهيزات نيروگاه و شبكه هاي انشعاب آب 20 سال

13ـ جاده ها، خيابان ها، پل ها و پياده روها     10 سال

14ـ تجهيزات پمپاژ برقي، ديزلي، آبي، بخاري، دستگاههاي توليد برق و ساير تجهيزات پمپاژ، تأسيسات و دستگاههاي شوفاژ، تهويه مطبوع، وسايل گرم كننده و خشك كننده، لوازم و وسايل آزمايشگاه و بهداري، مخابراتي و ساير تجهيزات و اموال عمومي 10 سال

15ـ اسباب و اثاث منزل، اماكن عمومي، بيمارستانها، فروشگاهها، اماكن تفريحي، آموزشي كنتورهاي آب و ابزار و لوازم كارگاه و گاراژ و وسايط نقليه و ماشين‌آلات كشاورزي و ماشين‌آلات سنگين ساختماني 5 سال

16ـ هزينه هاي سازماني از قبيل مخارج ثبت و حق مشاوره 3 سال

17ـ مطالعات اوليه (از قبيل مطالعات فني و تهيه پروژه): بيشتر از يك ميليارد ريال 6 سال و كمتر از يك ميليارد ريال 3 سال          

ب : صنعت برق: 

1ـ وسائل و تجهيزات توليد، انتقال و توزيع برق شامل ديگ بخار، توربوژنراتور، تيرها، برجها، پستهاي برق و ساير موارد مشابه   25 سال

2ـ انواع دستگاههاي محرك ، مولد، موتورهاي (گازي و ديزلي) و تجهيزات اصلي و متفرقه آنها و كنتورهاي برق20 سال

3ـ چرخهاي آبي، توربين ها، ژنراتورها، سيم ها و كابلها و لوله هاي پوششي (هوايي و زيرزميني) و ساير لوازم مربوطه 35 سال

4ـ مخازن، سدها و آبروهاي مربوط به تأسيسات توليد برق          75 سال

5ـ تأسيسات روشنايي معابر، لوازم و تجهيزات و ابزار انبارها، كارگاهها و آزمايشگاهها و ساير وسايل متفرقه 15 سال

6ـ تجهيزات كامپيوتري مراكز كنترل برق، تأمين كننده قدرت، تهويه مطبوع و ايمني و مخابراتي مركز ديسپاچينگ 10 سال

7ـ ساختمانهاي محل نصب و تأسيسات و تجهيزات توليد برق،‌توربين هاي بخار و گازي و مولدهاي درون سوز و سيكل تركيبي، پست هاي انتقال و توزيع برق و تأسيسات ديسپاچينگ 40 سال

8ـ ساختمان مخازن و انبارهاي سوخت نيروگاهها و ملحقات آنها 20 سال

9ـ ساختمان و ابنيه محل نصب نيروگاههاي هيدروليكي 55 سال

10ـ جاده ها، راه آهن، پلها و ساختمان پست هاي مربوط به تأسيسات توليد و انتقال نيرو 50 سال

11ـ ساير دارائيها مطابق نرخ هاي مذكور در گروه هاي قبلي (حسب مورد)            

 

 

جدول استهلاكات موضوع ماده 151 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380

تذكرات و توضيحات :

تبصره 1ـ در مواردي كه استهلاك براساس سال تعيين شده نسبت به مانده مستهلك نشده دارايي ها در اولين سال مالياتي مشمول اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 به شرح زير عمل خواهد شد:

الف: در صورتيكه مدت استهلاك موضوع اين جدول بيشتر از مدت استهلاك طبق جدول سابق باشد، مانده دفتري دارايي استهلاك پذير ظرف مدت باقيمانده از سال اول اجراي اين جدول مستهلك خواهد شد.

ب: در صورتيكه تفاوت مدت استهلاك موضوع اين جدول كمتر از مدت استهلاك طبق جدول سابق باشد، مانده دفتري دارايي استهلاك پذير كلاً در سال اول اجراي اين جدول مستهلك خواهد شد.

تبصره 2ـ در مواردي كه استهلاك براساس روش نزولي موضوع بند الف ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين ميگردد ملاك عمل براي محاسبه استهلاك مانده دارايي هاي استهلاك نشده در اول سال 1381 طبق نرخ نزولي اين جدول خواهد بود.

تبصره 3ـ آن قسمت از دارايي هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركتهاي آب يا برق يا آب و برق منطقه اي وابسته به وزارت نيرو، شركت توليد و انتقال نيروي برق (توانير) ، سازمان برق ايران، شركت مهندسي آب و بانكها، كه در اين جدول براي آنها نرخ استهلاك تعيين نشده ، براساس پيشنهاد دستگاه ذينفع نرخ استهلاك حسب مورد توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 4ـ نرخ استهلاك كوره هايي كه در صنعت به كار مي رود به جز مواردي كه در اين جدول در گروه مربوط به صنعت خاص خود پيش بيني شده است در هر مورد برابر حداقل نرخ استهلاك ماشين‌آلات مربوط به آن صنعت خواهد بود.

تبصره 5ـ هزينه مطالعات فني و تهيه پروژه صنايع براساس مقررات بند 4 ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66 و اصلاحيه هاي بعدي قابل استهلاك خواهد بود.

تبصره 6ـ در مواردي كه دارايي قابل استهلاك پس از آمادگي براي بهره برداري به علت تعطيلي كار موسسه يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك در مدتي كه دارايي مورد استفاده قرار نگرفته معادل 30% نرخ استهلاكي خواهد بود كه در اين جدول براي آن دارايي تعيين گرديده است، در صورتيكه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد 70% مدتي كه دارايي در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به باقيمانده مدت تعيين شده براي استهلاك دارايي در اين جدول اضافه خواهد شد.

تبصره 7ـ در صنايعي كه آسياب هاي سنگي به كار مي رود و در اين جدول در گروه خاص خود پيش بيني نشده است ، بهاي سنگ آسياب كلاً در سال اول استفاده از آن در حساب هزينه بهره برداري پذيرفته مي شود.

تبصره 8ـ در مواردي كه بين مودي و اداره امور مالياتي قبل از قطعيت ماليات، در تشخيص نوع ماشين‌آلات و لوازم آن و ساير اموال و تطبيق آنها با گروه صنايع مذكور در اين جدول براي تعيين ميزان استهلاك اختلاف پيدا شود،‌رسيدگي و تطبيق مورد با گروهها و رديف هاي مشروحه در جدول در هيأتي مركب از سه نفر به شرح زير كه در تهران (سازمان امور مالياتي كشور) تشكيل خواهد شد به عمل خواهد آمد.

 1ـ يك نفر كارشناس وزارت صنايع و معادن به نمايندگي از طرف وزارتخانه مذكور .

2ـ يك نفر از صاحبان صنايع عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به نمايندگي و معرفي اتاق مزبور.

3ـ يك نفر از كارشناسان سازمان امور مالياتي كشور به نمايندگي و معرفي سازمان ياد شده كه ضمناً سمت و رياست هيأتي را به عهده خواهد داشت، هر يك از سازمانهاي مذكور علاوه بر عضو اصلي لااقل يك نفر هم به عنوان علي البدل اين هيأت تعيين خواهد كرد، هيأت مذكور پس از رسيدگي و عندالزوم اخذ توضيحات مؤدي رأي مقتضي صادر خواهد كرد. رأي صادره به اكثريت مناط اعتبار است و ادارات امور مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موظفند طبق نظر هيأت مزبور رفتار نمايند.

تبصره 9ـ در مورد صنايع و ماشين‌آلات و هرگونه دارايي استهلاك پذير ديگري كه در اين جدول گروه خاصي براي آن پيش بيني نشده است يا به فرض پيش بيني براي بعضي از ماشين‌آلات و دارايي ديگر مربوط به آن گروه به عنوان ساير ماشين‌آلات و دارايي ذكر نشده و يا مشابه و نظير نرخ استهلاك تعيين نگرديده است، سازمان امور مالياتي كشور جدول استهلاك آنها را به عنوان جدول متمم تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجراء خواهد گذاشت.

تبصره 10ـ افزايش بهاي داراييهاي موسسه ناشي از تجديد ارزيابي قابل استهلاك نخواهد بود. لكن شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شركتهاي دولتي مزبور هستند و در اجراي ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و ... داراييهاي ثابت خود را تجديد ارزيابي مي نمايند، اضافه ارزش داراييهاي تجديد ارزيابي شده به اضافه قيمت دفتري آنها جمعاً از تاريخ تجديد ارزيابي به استثناء دارايي هاي گروه 39 جدول (صنعت آب و برق) براساس دو برابر مدت و يا نصف نرخهاي مقرر در اين جدول قابل استهلاك خواهد بود.

تبصره 11ـ استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده بانكها كما كان تابع مقررات جدول موضوع نامه شماره 976 مورخ 23/4/72 وزات امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره 12ـ دارايي هاي موسسه كه به صورت دست دوم خريداري مي شوند طبق مقررات اين جدول قابل استهلاك خواهند بود.

تبصره 13ـ موسسات مجاز مي باشند كه دارايي هاي استهلاك پذير خود را بيش از مدت و يا با نرخي كمتر از نرخهاي مقرر در اين جدول مستهلك نمايند.

تبصره 14ـ هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك از زمان انجام هزينه حسب مورد براساس نرخ و كل مدت مقرر در اين جدول براي آن دارايي قابل استهلاك خواهد بود.

تبصره 15ـ داراييهايي كه قيمت تمام شده آنها به طور كامل مستهلك مي گردد، تا زمانيكه در مالكيت موسسه مي‌باشند بايد بهاي تمام شده و ميزان ذخيره استهلاك آن دارايي به طور كامل در دفاتر موسسه نشان داده شود.

تبصره 16ـ مقررات اين جدول شامل مودياني ميباشد كه سال مالي آنها از تاريخ 1/1/1381 و بعد شروع ميشود و در مورد سالهاي مالي قبل از آن، جدول استهلاك قبلي ملاك عمل ميباشد. نسبت به دارائيهايي كه ميزان استهلاك آنها در اين جدول پيش بيني نشده و بعداً تصويب ميگردد نرخ مصوب نسبت به سالهاي مالياتي قبل از سال تصويب كه ماليات آن سالها قطعيت نيافته تسري داده خواهد شد.

 

وجود اینکه سازمان امور مالیاتی از وضع ماده151 قانون مالیاتهای مستقیم بدنبال اهداف ذکرشده می باشد اما بر این ماده نیز اشکالاتی را می توان ایراد نمود که عبارتنداز :

  1. علل استهلاک :

در استانداردهای حسابداری استعمال ، گذشت زمان و سایر عوامل ( دمده شدن ، نابابی ناشی از تغییر در تقاضا و ... ) دلیل اصلی استهلاک شناخته شده است ولی در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 گذشت زمان بعنوان تنها عامل استهلاک شناخته شده است و عوامل دیگر مد نظر قرار نگرفته است . لذا مفهوم استهلاک از دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای حسابداری متناقض می باشد .

 

  1. معیاریا مبنای استهلاک :

در قانون مالیاتهای مستقیم جهت ایجاد یکنواختی بین واحدهای تجاری در نحوه محاسبه استهلاک مبنای (نرخ و مدت) یکسانی برای هر دارایی مقرر شده و برآورد این معیارها با طبقه بندی گروهی دارائیهای مشابه انجام گرفته لذا برخی عوامل از جمله نوع و چگونگی استفاده از دارایی توسط واحدهای تجاری نادیده گرفته شده است بنابراین معیار یا مبنای محاسبه استهلاک طبق جدول استهلاکات (ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم) در برخی واحدهای تجاری بیانگر واقعیت نمی باشد .

 

  1. روشهای محاسبه استهلاک طبق قانون مالیاتهای مستقیم (تبصره 3 جدول استهلاکات)

طبق قانون مالیاتهای مستقیم دو روش از روشهای مختلف استهلاک در قانون مجاز شناخته شده است با این توضیح که اگر برای دارایی طبق قانون مالیاتهای مستقیم نرخ تعیین شده باشد از روش نزولی و در مواردی که مدت تعیین شده باشد روش خط مستقیم بکار می رود به بیان دیگر مدت و نرخ ملاک تمییز بین دو روش است.

طبق استانداردهای حسابداری انتخاب روش سر شکن کردن مبلغ قابل استهلاک امری قضاوتی است در صورت استفاده از قوانین مالیاتی در راستای اهداف حسابداری ، انتخاب روش استهلاک ، از اختیار مدیران خارج شده و شاید محدودیتی برای افشاء خط مشی و عملکرد واقعی مدیران واحدهای تجاری یا اهم رویه های حسابداری باشد .

 

  1. ارزش اسقاط و مأخذ استهلاک :

در جدول ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی   می باشد . ومنظور از قیمت تمام شده بهای تحصیل دارایی و مخارج مربوط به تعمیرات اساسی آن می باشد . با این فرض ، ارزش اسقاطی که طبق استانداردهای حسابداری یکی از اقلام موثر در محاسبه استهلاک شناخته شده و قابل مستهلک شدن نمی باشد در جدول استهلاکات نادیده گرفته شده است .

 

  1. طرز محاسبه استهلاک کسری سال :

از نظر قانون مالیاتهای مستقیم(طبق بند 3 ماده 149) در صورتی که دارایی قابل استهلاک در خلال ماه ( آنچه که از کلمه خلال در قانون استفاده می شود این است که باستثنای روز اول ماه ، روزهای دیگر ، همه خلال ماه هستند ) در اختیار واحدهای تجاری قرار گیرد استهلاک آن از ماه بعد محاسبه خواهد شد . در نتیجه اگر مبلغ استهلاک طبق ماه مذکور با توجه به میزان کارکرد آن در همان ماه با اهمیت باشد نادیده گرفته می شود بعنوان مثال در صنایع کشتیرانی و هواپیمایی مقرون به صرفه نمی باشد .

 

ماده 155: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرا رمي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد .

ماده 156: اداره امور مالياتي مكلف است اظهار نامه موديان ماليات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد مقرر تسليم شده است حداكثر تا يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهار نامه رسيدگي نمايد . در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهار نامه مودي قطعي تلقي مي شود . هرگاه پس از قطعي شدن اظهار نامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بردرآمد آن فعاليتها بارعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراين حالت و همچنين مواردي كه اظهار نامه مودي به علت عدم رسيدگي قطعي تلقي مي گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد .

ماده 157: نسبت به موديان ماليات بردرآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهار نامه درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهار نامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي 5 سال مذكور برگ تشخيص صادر به مودي ابلاغ شود .

تبصره : در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مودي مطالبه شده باشد پس از تائيد مراتب از طرف هيات حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مودي در هر مرحله اي كه باشد كان لم بكن تلقي مي گردد و دراين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور راي هيات مزبور ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

ماده 158: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزئا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق اگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهار نامه هاي موديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

ماده 159: وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبرپرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مودي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد .

تبصره : به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد .

ماده 160: سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود .

ماده 161: در مواردي كه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود اداره امور امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيات حل اختلاف مالياتي قرار تامين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيات صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ قرار مقتضي صادر خواهد كرد . اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تامين نمايد در اين صورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهد داشت اموال مورد تامين را از تصرف خود خارج كند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تامين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون خواهد بود .

ماده 162: در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امورمالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعا يا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده 163: سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلا يا بعضا مكلف نمايد درطول سال ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب نمايند و در صورت تخلف علي الحساب پرداخت مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد .

ماده 164: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيما به شعب يا باجه هاي بانك مراجعه و مالياتهاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند .

ماده 165: در مواردي كه براثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله , سيل , آتش سوزي , بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاص خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمانهاي بيمه و يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از موديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيئت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده با تقسيط طولاني نمايد . آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره : موديان مالياتي مناطق جنگ زده و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران اعلام مي گردد از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد :

الف : پنجاه درصد ماليات موديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي گردد .

ب : به ازاي هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي شود .

ج : ماليات پرداخت شده موديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/6/1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد .

د : در مواردي كه موديان قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلايل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مودي بخشوده خواهد شد .

ماده 166: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد.قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد .

ماده 167: وزارت امور اقتصادي و دارائي ياسازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد .

ماده 168:دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولت هاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيات وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است . دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خودرا مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .

ماده 169: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرم هائي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هرسال دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند , عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد .به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشورموظف به اخذ كارت مي شوند مكلف اند براساس دستورالعمل كه توسط سازمان تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمهاي درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد . عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود . عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل 1% معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده157 اين قانون مطالبه خواهد شد و مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام كند . در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد . راي هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است . جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود .

تبصره 1: درصورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بتا به تشخيص هيات حل اختلاف مالياتي از عهده مودي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود .

تبصره 2: استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بردرآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3: درصورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هريك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار وموضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود .

تبصره 4: اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون مكلف به نگهداري صورت حساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و درصورت درخواست ماموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند . در غير اينصورت مشمول جريمه اي معادل 10% صورت حسابهاي ارائه نشده خواهد بود.

ماده 170: مرجع رسيدگي به هر گونه اختلافات كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود هيئت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد .

ماده 171: كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند.

ماده 172: 100% وجوهي كه به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير , تجهيز و احداث و يا تكميل مدارس دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و اسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دولتي )طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر است .

ماده 173: اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بردرآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه درسال اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابدخواهد بود و كليه قوانين مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است .

تبصره : با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل وتثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است .

ماده 174: ماليات بردرآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد وساير ماليات هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368و بعد از از 1345 مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات ونرخ هاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود .

تبصره 1: ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .

تبصره 2: انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد .

ماده 175: كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهادوزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل است .

ماده 176: ساز مان امور مالياتي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد . آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس ازتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 20:58  توسط جواد رشیدپور  |